Zásady ochrany osobních údajů

Správce osobních údajů: Sousedský spolek Uhelná, IČO 08921067, se sídlem Uhelná 44, 463 34 Hrádek nad Nisou, e-mail: info@spolecneprovodu.cz, (dále také jen „my“)

1) Zpracovávané osobní údaje
Zpracováváme osobní údaje signatářů výzvy platformy Společně pro vodu (dále také jen „Vy“ a „platforma“), a to konkrétně: jméno, příjmení, e-mailovou adresu a telefonní číslo.

Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem vedení evidence signatářů a prosazování obsahu výzvy. Právním základem pro zpracování je náš oprávněný zájem.

V případě Vašeho zájmu můžeme Vaše osobní údaje dále využít i za účelem šíření informací a aktualit týkajících se výzvy a činností platformy prostřednictvím e-mailu či telefonu. V takovém případě je právním základem Váš souhlas.

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu fungování platformy, nejdéle však po dobu 5 let od získání Vašich údajů.

2) Příjemci osobních údajů
V odůvodněných případech můžeme předat Vaše osobní údaje i jiným subjektům (dále jen „příjemci“).

Může dojít k předání osobních údajů těmto příjemcům:

·      zpracovatelé, kteří zpracovávají vaše osobní údaje dle našich pokynů a vztahy s nimiž jsou ošetřeny dle náležitostí článku 28 GDPR: Přístup k vašim osobním údajům mají provozovatelé námi využívaných programů nebo poskytovatelé námi využívaných služeb, zejména Seznam.cz (poskytovatel služeb úložiště);

·      orgány veřejné moci, jestliže je to za účelem prosazování obsahu výzvy nezbytné.

3) Cookies
Internetové stránky naší platformy mohou obsahovat cookies třetích stran, které slouží k získávání anonymních statistik o návštěvnosti a typickém chování na jednotlivých stránkách. Tyto třetí strany zpravidla neukládají v souvislosti s používáním cookies žádné osobní údaje, neboť jim identita návštěvníka stránky není známa. Jedná se o následující cookies:

·       Google Analytics – používáme tuto službu za účelem získání statistických informací, přičemž společnost Google si získané údaje může ponechat též pro vlastní potřebu v souladu se Zásadami ochrany soukromí;

·       Tag Manager – Google nastavuje soubory cookies k analýze provozu na tomto webu. Informace o používání našeho webu jsou za tímto účelem sdíleny se společností Google;

·       Facebook Pixel – javascriptový kód, který nám umožňuje měřit, optimalizovat a sestavovat okruhy uživatelů pro naši komunikaci.

4) Automatizované individuální rozhodování a profilování
Při zpracování Vašich osobních údajů nedochází k automatizovanému individuálnímu rozhodování, a to ani na základě profilování.

Automatizovaným individuálním rozhodováním vč. profilování se obecně rozumí jakákoli forma rozhodnutí založená na automatizovaném zpracování osobních údajů, tj. bez lidského zásahu, spočívajícím mimo jiné na hodnocení některých osobních aspektů vztahujících se k subjektu údajů, zejména za účelem rozboru nebo odhadu resp. analýzy či předvídání aspektů týkajících se jeho pracovního výkonu, ekonomické situace, zdravotního stavu, osobních preferencí, zájmů, spolehlivosti, chování, místa, kde se nachází, nebo pohybu.

5) Vaše práva jako subjektu údajů

·       Máte právo požadovat od nás přístup k osobním údajům týkajícím se Vaší osoby za podmínek stanovených článkem 15 GDPR.

·       Máte právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, které jsou námi na základě souhlasu zpracovávány za podmínek stanovených článkem 7 GDPR.

·       Máte právo požadovat opravu osobních údajů za podmínek stanovených článkem 16 GDPR, omezení zpracování osobních údajů za podmínek stanovených článkem 18 GDPR nebo výmaz údajů za podmínek stanovených článkem 17 GDPR.

·       Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají, na základě článku 21 GDPR.

·       Máte právo na přenositelnost údajů jinému správci za podmínek stanovených článkem 20 GDPR.

·       Máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování za podmínek stanovených článkem 22 GDPR.

·       Máte právo získat informace o porušení zabezpečení Vašich osobních údajů za podmínek stanovených článkem 34 GDPR.

·       Pokud se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů dochází k porušení povinností stanovených v GDPR, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu za podmínek stanovených článkem 77 GDPR.

Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27170 00 Praha 7
telefon: 234 665 111
E-mail: posta@uoou.cz
Datová schránka: qkbaa2n
www.uoou.cz

Bližší informace o Vašich právech lze nalézt na stránkách ÚOOÚ.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 5. 11. 2021.