Prohlášení platformy
Společně pro vodu

Uzavřená česko-polská dohoda o těžbě v dole Turów není v současném znění způsobilá ochránit českou krajinu před nenávratnými škodami a není v souladu se zájmy ČR a jejích občanů.

Přečtěte si celé prohlášení

Platforma
Společně pro vodu

Vznikla jako reakce na zveřejnění obsahu Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o spolupráci při řešení dopadů těžby hnědého uhlí v povrchovém dole Turów v Polské republice na území České republiky.

Platforma sdružuje jak těžbou dotčené místní občany tak organizace, které těmto občanům pomáhají a ochraně českého území před škodami způsobenými těžbou v dole Turów věnují dlouhodobě, stejně jako občany a organizace, kterým není lhostejné, jak se zachází se zdravím lidí a s přírodou v této zemi.

Členové platformy

Příznivci platformy

Epiphany z.s.

Podpořte výzvu vládě, aby zajistila větší ochranu českého území!

*povinný údaj

Vyplněním formuláře berete na vědomí naše zásady ochrany osobních údajů.
Prohlášení již podpořilo 520 lidí.
Děkujeme za podporu!
Vyplňte prosím všechna pole.

Celé prohlášení

Prohlášení platformy Společně pro vodu vzniklo ještě před podpisem dohody.
Směřovalo nicméně přesně proti takovému jejímu znění, jaké nakonec česká vláda podepsala.
Proto následující text stále považujeme za aktuální a podpis pod ním vyjadřuje nesouhlas
s momentálně platnou dohodou.

I my vnímáme řešení konfliktů dohodou jako civilizovaný způsob řešení sporů, který může přinést dobré a zejména okamžité východisko vleklé a vyhrocené kauzy. V souladu se zájmem ČR je ale pouze taková dohoda, která skutečně české území a občany od škod způsobenými těžbou ochrání.

Dohoda v současném znění nebrání dalšímu poklesu hladin podzemní vody a neřeší porušení práv českých občanů, pouze zabrání ČR i jejím obyvatelům se vůči nelegální a škodlivé těžbě dále bránit. V tomto sporu se přitom nehraje o nic méně, než o pitnou vodu a zdraví tisíců rodin žijících v českém pohraničí a vysušení tisíců hektarů české krajiny.

Výhradám vůči těžbě dal zapravdu i Soudní dvůr EU, který nařídil Polsku těžbu přerušit, aby české občany ochránil. Polsko však přerušit těžbu odmítlo, a v mezičase tak hladiny podzemních vod dále klesají. Experti přitom varují, že pokud budou hladiny stávající rychlostí klesat nadále a nedojde k bezodkladnému přijetí nezbytných ochranných opatření, je v tuto chvíli prakticky jisté, že voda lidem za pět až šest let skutečně dojde. S přibližující se těžbou navíc může odtok ještě zrychlit. Řada domácností je navíc na suchu již nyní a situace se každý den zhoršuje.

Povinnost přerušení těžby než začne voda stoupat

Organizace, které se škodám v důsledku těžby v dole Turów věnují, proto dlouhodobě upozorňovaly, že v dohodě musí být zejména požadavek na bezodkladné prodloužení a zahloubení podzemní stěny, která je v tuto chvíli jediným ochranným opatřením proti poklesu hladin podzemní vody. Stěna totiž byla modelována na základě zastaralých dat, která předpokládala několikanásobně nižší odtok, než ke kterému skutečně dochází. Současnému vlivu těžbu už není schopná zabránit. Polská strana tvrdila, že po skončení těžby klesnou hladiny podzemní vody na české straně o 3 až 15 metrů. Už v roce 2021 jsme ale na hodnotách 8 až 35 metrů. Zároveň je potřeba v dohodě zakotvit, aby do doby, než ochranná opatření začnou fungovat, tedy než začnou na české straně hladiny vody opět stoupat, nedošlo k dalšímu přibližování těžby k českým hranicím.

V současné Dohodě tato opatření chybí. Dohoda totiž ochranu zdroje pitné vody neřeší, a neobsahuje tedy ani požadavek na další nerozšiřování těžby, než se v tomto zdroji začnou rychle klesající hladiny opět stoupat. Dohoda upravuje požadavek dalšího neklesání hladin v jiné podzemní vrstvě, která neslouží k zásobování pitnou vodou a kterou podle dostupných dat v tuto chvíli odtéká pouze malá část z celkového odtoku vody z českého území. Dohoda ani nepožaduje nezbytné okamžité zahloubení a rozšíření podzemní bariéry. ČR navíc souhlasí s tím, že bude čekat další dva roky na zhodnocení funkčnosti bariéry. Přitom je již dnes zřejmé, že bariéra v nynější podobě fungovat nebude a je proto nezbytné situaci řešit bezodkladně.


Hydrogeologický model chybí

V Dohodě také chybí požadavek na vytvoření hydrogeologického modelu na základě aktuálních dat o vlivu těžby, který má přesně stanovit, jaký bude další vliv těžby na české území a jestli je vůbec možné české území od tak invazivní těžby ochránit. Těžba se má totiž přiblížit až na 70 metrů k české státní hranici a zahloubit až na 30 metrů pod hladinu moře. Pokud by se na základě modelu zjistilo, že těžba by mohla působit škody i přes přijatá opatření, je nezbytné původně plánované rozšíření těžby omezit.

Bianko šek pro Polsko

Samotné požadavky pro zpětvzetí žaloby ČR na Polsko u Soudního dvora EU pak v Dohodě spočívají prakticky jen v zaplacení částky ve výši 50 milionů EUR. Do tří dnů po připsání částky na účet, má pak ČR žalobu stáhnout nehledě na to, že voda z českého území stále ve velkém odtéká. Závěrečnou třešničkou pak je závazek ČR, že na Polsko v budoucnu už nikdy nepodá žalobu k Soudnímu dvoru EU na porušování evropského práva. Tento závazek tak prakticky poskytuje Polsku bianco šek na další těžení bez ohledu na to, jestli bude splňovat zákony nebo nikoli. Navíc v případě, že by se Polsko rozhodlo nedodržovat ustanovení dohody a odmítlo se podřídit rozhodnutí Soudního dvora EU tak, jak je tomu dnes, ztratí ČR jakoukoliv možnost ochranu svého území a občanů na Polsku vynutit.

Ze všech výše uvedených důvodů je možné konstatovat, že uzavření Dohody v tomto znění není v souladu se zájmy ČR a jejích občanů. Vyzýváme proto členy stávající i nově vznikající vlády, aby Dohodu v tomto zásadně nedostatečném znění neschválili. Horší než žádná dohoda je totiž špatná dohoda, která pitnou vodu místním lidem nezajistí a ještě vyloučí zbývající možnosti, jak se proti polské nelegální těžbě v dole Turów bránit. ČR by tak měla dále pokračovat ve vyjednáváních. Pokud by bylo zřejmé, že Polsko odmítne na skutečnou ochranu českého území přistoupit, je nezbytné, aby ČR bezodkladně využila zbývajících nástrojů evropského práva a zasadila se o ochranu krajiny, zdraví a budoucnosti několika dalších generací místních obyvatel.